top of page

แบบฟอร์มการเปิดใช้งานบัญชีผู้ซื้อ

ฉันกำลังเปิดใช้งานบัญชีผู้ซื้อของบริษัทของฉัน นี่คือรายละเอียดบริษัทล่าสุดของฉัน:

ข้อมูลของฉัน (ควรเป็นข้อมูลติดต่อที่สำคัญของบริษัท)
ประวัติธุรกิจของฉัน (ปัจจุบันที่สุด)
Select your company's industry
Please tick all boxes relevant to your busine:s
Do you need a seller acount?

หากคุณเป็นตัวแทนการท่องเที่ยว บริษัททัวร์ PCO TMC หรือ DMC โปรดอัปโหลดใบอนุญาตปัจจุบันหรือใบรับรองธุรกิจของคุณ

Upload File
ที่อยู่ของฉัน 

*โปรดระบุรายละเอียดโปรไฟล์ธุรกิจของคุณให้ถูกต้อง เพื่อที่คุณจะได้รับราคาที่เหมาะสมที่สุด ข้อมูลทั้งหมดอยู่ภายใต้การตรวจสอบผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์

Thanks for for activating your account. We will email your credentials once your details are verified.

bottom of page